Lót tay của các doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh cởi mở hơn, song vẫn tồn tại cảnh “nóng trên, lạnh dưới”, doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí không chính thức nếu muốn được việc. >> Để chứng minh sự cần thiết của mức giá sàn, Jetstar đã dẫn ra 5 lập luận dẫn chứng Bản báo cáo được đánh máy dài hơn 40 trang đánh giá về một năm thực hiện Nghị quyết 35/2016 của…

Read More >>