Đề xuất cho Invest Tây Đại Dương nâng tỷ lệ sở hữu lên 25%

Sáng nay, 28/3/2017, Công ty cổ phần GTNFood (mã chứng khoán GTN) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Đến 10h10 phút, Đại hội cổ đông chính thức bắt đầu, trễ hơn dự kiến do cổ đông lớn đến trễ. Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông, đại hội cổ đông tiến hành với hơn 85% quyền biểu quyền tham dự đại hội.

Kết quả kinh doanh năm 2016

Đại hội đã báo cáo và thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 với các chỉ tiêu chính như doanh thu thuần cả năm đạt 1.850 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 15,67 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 15,2 tỷ đồng. Với kết quả này, GTNFood thông qua việc không chia cổ tức cho năm 2016.

Tính đến thời điểm cuối năm 2016, tổng cộng tài sản GTNFood đạt 3.551 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt gần 2.820 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 2.500 tỷ đồng. Ngoài ra, GTN còn 245 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Năm 2016, GTNFoods đã thu được gần 2.060 tỷ đồng từ 2 đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Sau khi phát hành, phần lớn tiền công ty đã sử dụng để mua bổ sung cổ phần Vinatea, ứng trước mua cổ phần Vilico, chi trả gốc vay trái phiếu, chi trả vay cá nhân và gửi tiền có kỳ hạn… Đáng chú ý là công ty chi hơn 52 tỷ đồng chi phí môi giới và phát hành cổ phiếu. Cụ thể, mục đích sử dụng tiền như sau:


Kế hoạch kinh doanh năm 2017
Năm 2017, GTNFood đặt mục tiêu đạt 3.950 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng hơn gấp đôi so với doanh thu đạt được năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 225 tỷ đồng, tăng rất mạnh (466%) so với con số lợi nhuận đạt được năm 2016, và gấp 2,25 lần kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2016.

Sẽ mua 5 triệu cổ phiếu quỹ năm 2017

>> Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán của Công ty cổ phần Gỗ Trường Thành

Hội đồng quản trị công ty trình đại hội cổ đông thông qua đề xuất mua 5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Việc mua cổ phiếu quỹ dự kiến được thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận qua sàn hoặc không qua sàn.

Đề xuất cho Invest Tây Đại Dương nâng tỷ lệ sở hữu lên 25%

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng trình đại hội cổ đông thông qua việc đồng ý cho cổ đông lớn – Công ty cổ phần Invest Tây Đại Dương – (cổ đông đang nắm giữ 60,9 triệu cổ phần GTN tương ứng tỷ lệ 24,36% vốn điều lệ công ty) được nâng tỷ lệ sở hữu tại GTNFood lên 25% mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo đề nghị của cổ đông lớn này. Phương thức mua khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn.

Phê duyệt và chuẩn y việc chuyển vốn, cho vay các công ty con

Đại hội cổ đông thường niên 2017 cũng thông qua tờ trình phê duyệt và chuẩn y việc chuyển vốn, cho vay các công ty con trong giai đoạn 2016-2017. Cụ thể, trong năm 2016, GTNFood đã cho công ty con – Tổng công ty chè Việt Nam (Vinatea) vay tổng cộng 27,5 tỷ đồng nhằm cung cấp vốn hoạt động cho công ty con này.

Ngoài việc phê chuẩn các khoản vay trên, đại hội cổ đông cũng chấp thuận và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép chuyển vốn, thực hiện các khoản vay cho các công ty con trong năm 2017 và báo cáo lại đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đề cử đại diện cổ đông lớn PENM Partners và Tổng giám đốc Vilico làm Thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội cổ đông lần này, Hội đồng quản trị cũng đề nghị đại hội cổ đông miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Trí Thiện và ông Hoàng Mạnh Cường. Đồng thời, công ty đề cử ông Lars Kjaer là Phó TGĐ PENM Partners-cổ đông lớn sở hữu 6% vốn của GTN và ông Nguyễn Hồng Anh là TGĐ Vilico làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội cổ đông thông qua toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị công ty đệ trình.

Hải An

Theo Trí thức trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *