Công tác quản lý và tổ chức lễ hội cần phải xem xét lại

Trong thời gian vừa qua,các công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong cả nước đã có sự chuyển biến rất tích cực, đã góp phần giáo dục truyền thống, giữ gìn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Hoạt động để  kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước đã được tổ chức tốt hơn rất nhiều,và  theo hướng trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thể hiện các đạo lý uống nước nhớ nguồn, tăng cường các niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và xã hội của cả nước và từng địa phương.
Công tác quản lý và tổ chức lễ hội cần phải xem xét lại
Tuy vậy, bên cạnh những phần kết quả đạt được, các công tác quản lý và tổ chức lễ hội, tổ chức lễ kỷ niệm vẫn còn những yếu kém cần phải được nghiêm túc chấn chỉnh và đã khắc phục.

Đồng thời đã chỉ đạo,và  tổ chức lễ hội,và tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, các ngày truyền thống bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, và an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục,những tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Sử dụng các ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Thủ tướng của Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng của các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc của Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu như để Bộ, ngành, địa phương do mình phụ trách và quản lý vi phạm quy định quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong lễ hội.

Thủ tướng giao Bộ VH-TT&DL chủ trì khẩn trương xây dựng trình Chính phủ cũng ban hành Nghị định quản lý và tổ chức các lễ hội theo hướng có các quy định phù hợp với từng loại hình lễ hội; Nghị định các  quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương, theo hướng quy định cụ thể về quy mô, nghi thức và quy trình buổi lễ, thành phần, số lượng khách mời.

Bộ VH-TT&DL phải chấn chỉnh, hướng dẫn các địa phương việc cấp phép và tổ chức các ngày lễ hội truyền thống, không để xảy ra các hành vi phản cảm và kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, gây bức xúc trong dư luận xã hội như: chen lấn, tranh cướp lộc, gay mất an ninh trật tự, trang phục không phù hợp, mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *